Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst van BrinkVeld Projectburo vof.

DEEL 1: DATA PRO STATEMENT

 1. Opgesteld door
  Deze verwerkersovereenkomst is opgesteld door BrinkVeld Projectburo vof, gevestigd te 8331 VD Steenwijk aan de Elzenbroek 3K (unit 11), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64136949. Voor vragen over deze verwerkersovereenkomst of dataprotectie kan contact opgenomen worden met BrinkVeld Projectburo vof, Postbus 18, 8330 AA te Steenwijk, telefoonnummer 0521 383 380, e-mailadres info@brinkveldprojectburo.nl.
 2. Toepassing
  Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op de volgende producten en diensten van BrinkVeld Projectburo vof:
  – Het plegen van onderhoud, modificaties, inspecties, heropstartingen en het verhelpen van storingen aangaande afvalwatersystemen;
  – Het leveren van materialen;
  – Het maken van werk- en advieslijsten voor overheidsorganen, bedrijven en particulieren.
 3. Definitie persoonsgegevens
  Onder persoonsgegevens verstaat BrinkVeld Projectburo vof: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers en contactpersonen.
 4. Beoogd gebruik
  – Contact opnemen voorafgaand aan (gepland) onderhoud, modificatie, inspectie, heropstart, of het verhelpen van een storing, of in geval van overleg n.a.v. acties omtrent het afvalwatersysteem;
  – Het gericht opstellen van adviezen en werkzaamheden.
 5. Verwerking
  BrinkVeld Projectburo vof verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers en cliënten hoofdzakelijk binnen de EU/EER.
 6. Verwerking buiten de EU/EER
  Voor dit land/gebied/sector/internationale organisatie is een adequaatsheidbesluit van de Europese Commissie van toepassing.
 7. Beëindiging overeenkomst
  Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert BrinkVeld Projectburo vof de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen zes maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible).

DEEL 2: STANDAARDCLAUSULES VOOR VERWERKINGEN

Artikel 1. Definities

Onderstaande begrippen hebben in deze Verwerkersovereenkomst de volgende betekenis:

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 AVG.
 • AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • Verwerker: partij die als afvalverwerkingsbedrijf in het kader van de uitvoering van de overeenkomst als verwerker persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens opdrachtgever.
 • Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst waarin verwerker onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, subverwerkers, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van betrokkenen, als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.
 • Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Opdrachtgever: partij in wiens opdracht verwerker persoonsgegevens verwerkt. De opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke zijn als een andere verwerker.
 • Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en verwerker geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 AVG, die verwerker in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst verwerkt.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die verwerker doet in het kader van de levering van haar producten en diensten en op alle overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Het verwerkersovereenkomst, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door verwerker worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Verwerker zal opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen.

2.3 Verwerker verwerkt de persoonsgegevens namens en in opdracht van opdrachtgever overeenkomstig de met verwerker overeengekomen schriftelijke instructies van opdrachtgever. Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, heeft de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vastgesteld. Verwerker is verwerker in de zin van de AVG en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de persoonsgegevens.

2.4 Verwerker geeft uitvoering aan de AVG zoals neergelegd in deze verwerkersovereenkomst en de overeenkomst. Het is aan opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of verwerker afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.

2.5 Opdrachtgever staat er tegenover verwerker voor in dat hij conform de AVG handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

2.6 Een aan opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op verwerker, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van verwerker.

Artikel 3. Beveiliging

3.1 Verwerker treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, van een niveau dat passend is bij de aard en het financiële belang van de overeenkomst. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft verwerker rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen in relatie tot de waarde van de geleverde diensten en/of producten, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.

3.2 Tenzij expliciet anders vermeld in het verwerkersovereenkomst is het product of de dienst van verwerker niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

3.3 Verwerker kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.

3.4 Opdrachtgever kan verwerker verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Verwerker is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Verwerker kan de kosten verband houdende met de op verzoek van opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij opdrachtgever. Pas nadat de door opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door partijen, heeft verwerker de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

Artikel 4. Inbreuken in verband met persoonsgegevens

4.1 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt verwerker de verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

4.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

4.3 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (opdrachtgever, of diens klant) om te beoordelen of de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarover verwerker heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of betrokkenen. Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 AVG moeten worden gemeld aan de AP en/of betrokkenen, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (opdrachtgever of diens klant). Verwerker is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de betrokkene.

4.4 Verwerker zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

4.5 Verwerker kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Verwerker waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.

5.2 Verwerker is uitsluitend gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, wanneer verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

5.3 Alle door verwerker aan opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door verwerker aan opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het verwerkersovereenkomst opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

Artikel 6. Looptijd en beëindiging

6.1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

6.2 Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.

6.3 Verwerker zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens binnen de in het verwerkersovereenkomst opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen opdrachtgever.

6.4 Verwerker kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het verwerkersovereenkomst.

6.5 Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de persoonsgegevens door verwerker belet. In een dergelijk geval zal verwerker de persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien verwerker verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is ten aanzien van de persoonsgegevens.

Artikel 7. Rechten Betrokkenen, Data Protection Impact Assessment (DPIA) en Auditrechten

7.1 Verwerker zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van opdrachtgever die verband houden met bij opdrachtgever door betrokkenen ingeroepen rechten van betrokkenen. Indien verwerker direct door een betrokkene wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar opdrachtgever.

7.2 Indien opdrachtgever daartoe verplicht is, zal verwerker na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 AVG.

7.3 Verwerker kan de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke deskundige.

7.4 Verwerker zal daarnaast op verzoek van opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die verwerker heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan verwerker verstrekken. Verwerker kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de AVG of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.

7.5 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Verwerker zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.

7.6 Verwerker heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 8. Subverwerkers

8.1 Opdrachtgever geeft toestemming aan verwerker om subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

8.2 Verwerker draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan verwerker jegens opdrachtgever is gebonden op grond van het verwerkersovereenkomst.

Artikel 9. Overig

Alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst. Bij strijdigheid tussen een bepaling in de verwerkersovereenkomst en de overeenkomst en/of haar algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling die in het voorkomende geval voor verwerker het meest gunstig is.