Privacyverklaring

De gegevens van klanten, te noemen gebruikers, beheerders en handhavers van IBA-systemen, hetzij particulieren en bedrijven, hetzij adressen die vallen onder waterschappen, provincies en/of gemeentes worden verwerkt in een database gemaakt in Microsoft Office Access. Hierin worden naam, adres en indien opgegeven telefoonnummer en e-mailadres verwerkt. BrinkVeld Projectburo bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door klanten worden opgegeven in het kader van de door hen gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven, en dit noodzakelijk is voor het leveren van de betreffende dienst. Om in het systeem te komen en de klantgegevens in te zien is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Alleen BrinkVeld Projectburo weet deze inloggegevens; verder kan niemand deze gegevens inzien. De bewaartermijn van de gegevens is zo lang de persoon klant bij ons is en gebruik maakt van onze diensten of op het moment dat de klant zelf aangeeft uit ons systeem verwijderd te willen worden.

In een heel enkel geval is BrinkVeld Projectburo genoodzaakt een incassobureau in te schakelen na het herhaaldelijk niet betalen van facturen na een aantal aanmaningen en waarschuwingen. Met de gegevens van deze klanten wordt vertrouwelijk omgegaan.

BrinkVeld Projectburo maakt geen gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website www.brinkveldprojectburo.nl te analyseren en te verbeteren. BrinkVeld Projectburo heeft Google ook niet toegestaan verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.
BrinkVeld Projectburo geeft de persoonsgegevens niet door buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Particulieren en bedrijven

De klanten hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun klantengegevens in ons systeem. Zelf geven wij ook regelmatig eventuele veranderingen in hun gegevens in onze database door, zoals in het geval van verhuizing. In die zin is de klant verplicht de persoonsgegevens te verstrekken, omdat anders de facturen niet verstuurd kunnen worden en er geen contact onderhouden kan worden over de geleverde diensten. De klant kiest ervoor om deze diensten bij ons af te nemen waarvoor deze basisgegevens nodig zijn.

Waterschappen, provincies, gemeenten

Waterschappen, provincies en gemeenten stellen klantgegevens van afvalwaterinstallaties aan ons ter beschikking. Op grond van de privacywetgeving maken wij gebruik van onderstaande afspraken:

  1. Partijen zullen de aan elkaar verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig, behoorlijk en transparant verwerken;
  2. Partijen staan er jegens elkaar voor in dat hun medewerkers zich houden aan de voorschriften van de AVG en het gestelde in deze overeenkomst;
  3. Partijen zullen elkaar in geval dat een incident met persoonsgegevens zich voordoet dat mogelijk is te kwalificeren als een datalek elkaar daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen;
  4. De afspraken gelden zolang de diensten van BrinkVeld Projectburo ter beschikking worden gesteld. Partijen garanderen elkaar dat de persoonsgegevens die zij van elkaar krijgen worden verwerkt op een wijze die verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en overeenkomstig de AVG;
  5. Indien een partij de persoonsgegevens die zij van de andere partij heeft gekregen wenst te verstrekken aan een derde, dan moet zij de andere partij daarover vooraf informeren. De andere partij heeft dan het recht om op redelijke gronden hiertegen bezwaar te maken. Aan de derde zullen dezelfde verplichtingen worden opgelegd als de verplichting van partijen in de overeenkomst;
  6. Partijen zullen de persoonsgegevens beveiligen overeenkomstig de AVG en overige wettelijke regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens en kunnen hier desgevraagd verantwoording over afleggen;
  7. Een partij is aansprakelijk voor schade als hij in strijd handelt met deze afspraken of met de inde AVG gegeven voorschriften.